Cookie: Our page use cookies. Read more about our cookie policy. Dismiss
Kapat
You have changed campaigns but your basket has not changed.
You have changed campaigns hence your basket has updated accordingly.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve .zgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677

Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10.

maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında

Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. Kişisel verileriniz kimin sorumluluğunda?

Bu Aydınlatma Metni, Avon’a siz veya Avon Temsilciniz tarafından gönderilen müşterilere ait kişisel veriler için geçerlidir. Bu Aydınlatma Metni’nde “Avon”, “bize”, “biz”

veya “bizim” olarak yapılan referanslar, Avon Kozmetik .rünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi anlamına gelmektedir. Kişisel verileriniz Avon’a aktarıldığında bu

verilerin Veri Sorumlusu olabiliriz. Avon ürünlerini bir Avon Temsilcisi aracılığıyla aldığınız takdirde kişisel verileriniz, Temsilci tarafından da ayrı bir veri sorumlusu

rolüyle işlenebilecektir. Avon Temsilcileri bağımsızdır ve Avon bünyesinde çalışmamaktadır. Avon’un bağımsız satış temsilcileri kişisel verilerinizi bu Aydınlatma

Metni’ne uygun olacak şekilde kullanacaktır. Kişisel verilerinizi farklı bir yolda kullandıkları takdirde, veri koruma yasaları altındaki kendi hukuki yükümlülüklerine uygun

olarak sizlere gizlilik açısından ek bilgi sunmak durumundadırlar.

2. Sizden aldığımız kişisel veriler

Bu Aydınlatma Metni’nde “kişisel veriler” derken size ilişkin ve de sizi doğrudan veya elimizde olabilecek diğer verilerle birlikte tanımamızı sağlayacak verileri kast

ediyoruz. Bu verileri ya doğrudan sizden ya da bunları bize sağlayabilecek Temsilcilerden temin ediyoruz. Sizlere dair olarak aşağıdaki kişisel verileri alabiliriz:

• Kimlik Bilgileriniz (ad-soyad,doğum tarihi, TC kimlik numarası ve diğer kimlik bilgileri)

• İletişim Bilgileriniz (Telefon numarası, e-posta adresi ve açık adres)

• Avon’dan aldığınız ürünlere dair veriler, komisyon ve indirim kayıtları ve belirli ürünlere yönelik tercihleriniz hakkındaki veriler

• Bizimle iletişime geçtiğinizde ilettiğiniz mesajlar (Çağrı merkezi kayıtları, şikayet bilgileri).

• Web sitemizi veya mobil uygulamamızı nasıl kullandığınıza dair veriler. Web sitemizde ve mobil uygulamamızda çerezler ve diğer benzer teknolojileri (Flash

LSO ve pixel tag gibi) kullanıyoruz. Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın hard diskinde depolanan kü.ük bilgi parçalarıdır. Web sitemiz veya

uygulamamızda dolaşmanızı ve de bizim sizlere web sitemize giriş yapmanız gibi özellikleri sunmamızı sağlarlar. Çerezleri nasıl kullandığımız ve bunları

nasıl kaldırabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyunuz.

3. Aldığımız verileri neden ve nasıl kullanıyoruz?

Özetleyecek olursak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanıyoruz:

Siparişinizi teslim etmek

Avon’a sipariş verdiğinizde bu siparişi teslim etmek için kişisel verilerinizi kullanırız. Sipariş onayı, ödeme ve sipariş durumu için size e-posta ve/veya SMS

aracılığıyla ulaşabiliriz. Bunun amacı, size olan sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmektir.

Sizi ürünlerimiz ve hoşunuza gidebilecek teklifler hakkında bilgilendirmek

Avon Bülteni’ne kaydolduysanız veya önceden bizden bir ürün aldıysanız size ürün ve tekliflerimiz hakkında e-postalar gönderebiliriz. Hakkınızda

edindiğimiz verileri (satın alma geçmişiniz dahil) tercihleriniz ışığında bir profil oluşturmak ve de size özel ürün ve teklifleri göndermek için kullanabiliriz.

Bunun yanında, elimizde bulunan hakkınızdaki verilere dayalı olarak tüm webde Avon ürünlerine ilişkin reklamlar görebilirsiniz. Bunun amacı, ürünlerimizin

pazarlamasını etkin bir şekilde yapmaktır. Pazarlamaya ilişkin olarak sizinle iletişime geçilmesini istemiyorsanız (e-postalar vs.) lütfen bizimle iletişime geçin

ve bu konuda verdiğiniz izni geri alın.

• Hizmetlerimizi geliştirmek, yönetimsel amaçlarımızı yerine getirmek ve işletmemizin çıkarlarını korumak

Kişisel verilerinizi kullanacağımız iş amaçlarına muhasebe, faturalandırma, güvenlik, hukuki amaçlar, istatistiksel analiz ve pazarlama analizi, sistem testleri,

bakım ve geliştirme dahildir. Örneğin, vergi kayıtlarını tutma ve denetleme gibi hukuki yükümlülüklerimiz doğrultusunda kişisel verilerinizi kullanmamız da

buna dahildir. Belirli bir hukuki yükümlülük olmadığı takdirde bu kişisel verileri işletmemizi yönetmek ve de kayıtlarımızı doğru ve güncel tutmak adına işleriz.

4. Aldığımız verileri ne şekilde paylaşabilir veya aktarabiliriz?

Kişisel verilerinizi aşağıdakilerle paylaşabiliriz:

• Avon Temsilcileri, Avon Satış Yöneticileri ve Avon Bölge Müdürleri;

• Diğer Avon şirketleri (bu şirketlerin listesi için bkz: http://www.avoncompany.com/world/index.html );

• Hizmet sunabilmemiz ve de hizmetlerimizi ve sizin bağımsız satış temsilciliği tecrübenizi geliştirmemiz için gereken hizmetleri bize sağlayan tedarikçiler (örneğin

siparişinizin teslim edilebilmesi için kargo şirketi ile adres bilginizin paylaşılması); ve

• Yasal olarak paylaşımı istendiği takdirde devlet kurum ve yetkilileri.

Bu paylaşım, yukarıda belirtilen amaçlar için ya da tabi olduğumuz belirli hukuki yükümlülüklere uygun olarak yapılacaktır.

5. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verilerinizi elektronik yöntemlerle topluyoruz.

Verilerinizi aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak otomatik yollarla işliyoruz;

• Kanunlarda açıkça .ng.rülmesi

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

• İlgili kişinin kendisi tarafından aleniştirilmiş olması

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

• İlgili kişinin temel hak ve .zgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

6. Kişisel verilerinizi ne kadar süre tutuyoruz?

Sipariş işleme verileri 10 yıl boyunca veya vergi denetimi kapanana kadar elde tutulacaktır (hangisi daha sonra gelirse). Avon, üyeliğinizin aktif olduğu süre

boyunca kişisel verilerinizi kullanabilir. Avon ile ilişiğinizi kestikten sonra kişisel verilerinizi ne kadar süre elde tutacağımıza karar verirken elimizdeki mevcut

yükümlülükleri (verileri muhasebe için elde tutma gibi) veya herhangi bir kanuni hak talebinde bulunmak veya bunu savunmak için verilen süreyi göz .nünde

bulundururuz. Profil oluşturma aktiviteleri dahil olmak üzere verilerinizi doğrudan pazarlama için işlememize itiraz etmeniz veya bunun için verdiğiniz rızayı geri

çekmeniz durumunda bunları yapmayı durduracağız. Kişisel verileriniz, işleme amacımız sona erdiğinde kanunda saklamamız için bir yükümlülüğümüz

bulunmadığı takdirde silinecek,yok edilecek ve bazı durumlarda da anonim hale getirilecektir.

7. Haklarınız

Avon tarafından verisi işlenen tüm gerçek kişiler aşağıdaki adrese başvurarak kendisiyle ilgili;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse bununla ilgili bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı ü.üncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7’inci maddesinde .ng.rülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı ü.üncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

8. Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Bu Aydınlatma Metni’ne dair herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya isteğiniz varsa lütfen başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna

Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte "Tekfen Kağıthane Ofispark, A Blok

K:4/11 Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14, 34406 Kağıthane / İstanbul" adresine ıslak imzalı olarak; ya da kisiselveri@avon.com adresine kayıtlı elektronik posta

(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak

suretiyle başvurabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

9. Bu Aydınlatma Metni’ne Yapılabilecek Değişiklikler

Zaman zaman bu Aydınlatma Metni’nde değişiklikler yapabiliriz. Bu Aydınlatma Metni’nin yeni bir sürümü olduğu takdirde bunu web sitemizde yayınlayacağız.

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]